ระบบข้อมูล เขตสุขภาพที่ 12(RIS@12)

  สนับสนุนการทำงานยุทธศาสาสตร์และสารสนเทศ(CIO)

  ระบบสนับสนุนการทำงานพัฒนาระบบบริการ(CSO)


  ระบบสนับสนุนการทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล(CHRO)

 ระบบสนับสนุนการทำงานอำนวยการ(COO)